Spółka prowadzi swoją działalność m.in. w oparciu o poniższe przepisy:

Ustawy:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 

Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej

 

Uchwały Rady Miejskiej:

Uchwała Nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin

Uchwała Nr XXXVI/375/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie lokalizacji handlu obwoźnego i obnośnego w Gminie Żnin oraz uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Żninie

Uchwała Nr XL/331/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXIV/299/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin

Uchwała Nr XIV/148/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

 

Zarządzenia Burmistrza:

Zarządzenie Nr 148/2013 Burmistrza Żnina z dnia 8 października 2013 r. w sprawie określenia planu targowiska miejskiego w Żninie

Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Żnina z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń targowiska miejskiego w Żninie