Opis usługi:

Karta dotyczy procedury przydzielania lokalu socjalnego oraz mieszkalnego.

Kogo dotyczy:

Osoby, która ubiega się o mieszkanie socjalne lub mieszkalne.

Podstawy prawne:

Uchwała Nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin

Wymagania:

 1. Złożenie wniosku o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego.
 2. Złożenie zaświadczeń o dochodach z 3 ostatnich miesięcy wszystkich członków gospodarstwa domowego, np:
 • o dochodach z zakładu pracy,
 • o zasiłku rodzinnym,
 • o świadczeniach z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, np.: zasiłek rodzinny,
 • z Powiatowego Urzędu Pracy (w przypadku bycia zarejestrowanym jako osoba bezrobotna),
 • o alimentach,
 • inne.

Osoby ubiegające się o przydział lokalu winny spełniać kryteria dochodowe w odniesieniu do Uchwały Nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 stycznia 2003 r. § 11 ust. 1.

Formularze, wnioski i załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przydział mieszkania [PDF] [DOCX].

Załącznik nr 2 – Spis załączników do wniosku [PDF] [DOCX].

Rozpatrzenie wniosku:

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 stycznia 2003 r. § 22 ust. 2 wnioski złożone w terminie do 30 czerwca podlegają rozpatrzeniu najpóźniej do dnia 31 sierpnia każdego roku, a wnioski złożone do 31 grudnia podlegają rozpatrzeniu w terminie do dnia 28 lutego każdego roku. Złożony wniosek zostanie przekazany Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która go rozpatrzy w powyższym terminie i dokona jego weryfikacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję osoba trafia na wykaz osób spełniających kryteria do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego bądź mieszkalnego.

Czas realizacji:

Bez zbędnej zwłoki

Koszty/opłaty:

Brak opłat

Odwołanie:

Nie przewiduje się

Etapy realizacji

 1. Złożenie wniosku i zaświadczeń o dochodach.
 2. Weryfikacja wniosku pod kątem dochodów.
 3. Rozpatrzenie wniosku przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.
 4. Oczekiwanie na lokal mieszkalny.
 5. Złożenie propozycji lokalu wnioskującemu.
 6. Przyjęcie propozycji i ponowne złożenie zaświadczenia o dochodach.
 7. Podpisanie umowy.
 8. Zasiedlenie lokalu.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację usługi:

Agnieszka Marciniak (a.marciniak@pukznin.pl, tel. 52 30 20 407)

Inne informacje:

Proszę o dopisanie na wniosku numeru telefonu.

Przydział mieszkania – wersja do druku [PDF]