Opis usługi:

Karta dotyczy procedury przydziału lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin.

Kogo dotyczy:

Osoby, która ubiega się o najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin.

Podstawy prawne:

Uchwała Nr XXXV/384/2021 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokalu wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin

Wymagania:

 1. Złożenie wniosku o najem lokalu,
 2. Złożenie deklaracji o dochodach członków gospodarstwa domowego obejmującej okres z 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 3. Złożenie oświadczenia o stanie majątkowym,
 4. Złożenie oświadczenia o braku nieruchomości.

Osoby ubiegające się o przydział lokalu winny spełniać kryteria dochodowe w odniesieniu do Uchwały Nr XXXV/384/2021 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 czerwca 2021 r.

Formularze, wnioski i załączniki:

Załącznik nr 1 – Wniosek o najem lokalu [PDF] [DOCX]

Załącznik nr 2 – Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego [PDF] [DOCX].

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o stanie majątkowym [PDF] [DOCX]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku nieruchomości [PDF] [DOCX]

Rozpatrzenie wniosku:

Zgodnie z Regulaminem Pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej przyjętym Zarządzeniem nr 46/2022 Burmistrza Żnina z dnia 22 lutego 2022 r. wnioski złożone w terminie do 30 czerwca podlegają rozpatrzeniu najpóźniej do dnia 30 września każdego roku, a wnioski złożone do 31 grudnia podlegają rozpatrzeniu w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Złożony wniosek zostanie przekazany Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która go rozpatrzy w powyższym terminie i dokona jego weryfikacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję osoba trafia na wykaz osób spełniających kryteria do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu bądź najmu lokalu na czas nieoznaczony.

Czas realizacji:

Bez zbędnej zwłoki

Koszty/opłaty:

Brak opłat

Odwołanie:

Nie przewiduje się

Etapy realizacji:

 1. Złożenie wniosku wraz z pozostałymi dokumentami.
 2. Weryfikacja wniosku pod kątem dochodów.
 3. Wizja lokalowa członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 4. Rozpatrzenie wniosku przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.
 5. Oczekiwanie na lokal mieszkalny.
 6. Złożenie propozycji przydziału lokalu wnioskującemu.
 7. Przyjęcie propozycji.
 8. Podpisanie umowy.
 9. Zasiedlenie lokalu.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację usługi:

Agnieszka Marciniak (a.marciniak@pukznin.pl, tel. 52 30 20 407 wew. 27)

Informacje dodatkowe: