Dnia 18 września 1992 Rada Miejska w Żninie podjęła uchwałę nr XXI 215/92 o utworzeniu jednoosobowej Spółki Gminy Żnin z ograniczoną odpowiedzialnością i pokrycia kapitału zakładowego częściowo aportami i gotówką z części działalności likwidowanego PGKiM. W wyniku likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żninie powstało Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żninie. Zadaniem Spółki było administrowanie, eksploatacja, konserwacja i prowadzenie remontów budynków mieszkalnych i nieruchomości na zlecenie ich właścicieli.

Dnia 4 września 2002 r. na wniosek Spółki Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki pod numerem 0000129207.

Zgodnie z ustawą o własności lokali Spółka w 2008 r. przystąpiła do wyodrębniania Wspólnot Mieszkaniowych jako samodzielnych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Na dzień 31 grudnia 2015 r. Spółka miała w zarządzie 52 wspólnoty.

Dnia 30 marca 2009 r. Gmina Żnin Umową BF342-45/09 powierza Spółce obowiązki i zadania w zakresie zarządzanie nieruchomościami lokalowymi.

Dnia 30 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z  o. o. w Żninie dokonało następujących zmian:

  1. Zmiana brzemienia firmy na „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie”
  2. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 50 000,00 zł do 250 000,00 zł.
  3. Rozszerzenie działalności Spółki m.in. o:
    • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
    • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
    • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z).

Aktualnie Spółka – oprócz zarządzaniem nieruchomościami na zlecenie – zajmuje się również utrzymaniem terenów zielonych oraz czystości terenów Gminy Żnin, a także obsługą targowiska miejskiego.