Pobierz regulamin: [PDF]

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W MIEŚCIE ŻNIN

§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania oraz parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Żninie, wymienionej w Uchwale Nr XXVIII/309/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych

na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oraz skróty oznaczają:

 1. SPP – Strefa Płatnego Parkowania,
 2. BSPP – Biuro Strefy Płatnego Parkowania prowadzone przez administratora,
 3. Kontroler SPP – pracownik upoważniony do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w SPP,
 4. Bilet parkingowy – wydruk z automatu parkingowego,
 5. Karta abonamentowa – dokument potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej, uprawniający do parkowania w SPP bez wnoszenia opłaty jednorazowej lub upoważniający do parkowania bez wnoszenia opłaty jednorazowej na wyznaczonej kopercie w SPP
 6. Karta parkingowa – dokument wydany przez Starostę osobie niepełnosprawnej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003, Nr 58, poz. 515 ze zm.),
 7. Koperta – zastrzeżone stanowisko postojowe wyznaczone w celu korzystania z niego na prawach wyłączności przez osobę, która wniosła z tego tytułu opłatę,
 8. Automat parkingowy (parkomat) – urządzenie inkasujące, wydające za opłatą wniesioną przy użyciu monet bilety parkingowe,
 9. Powiadomienie – dokument wystawiany przez kontrolera SPP w czasie dokonywania przez niego kontroli, stwierdzający niewniesienie opłaty za parkowanie lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania,
 10. Wezwanie – dokument wystawiany przez Administratora Strefy Płatnego Parkowania w przypadku nieuiszczenia przez parkującego opłaty dodatkowej zawartej na powiadomieniu w terminie 7 dni od daty wystawienia powiadomienia.
 11. Uchwała – Uchwała Nr XXVIII/309/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

 

ROZDZIAŁ 1: PRZEPISY OGÓLNE

§ 3. 1. Za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP na terenie Miasta Żnina pobiera się opłaty w wysokości określonej w Uchwale Rady Miejskiej w Żninie.

 1. Opłaty, o których mowa w ust. 1 w/w uchwały, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych drogach publicznych w miejscach do parkowania znajdujących się w granicach SPP, w Obszarze A w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00

do 17.00 oraz dla SPP w Obszarze B w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyłączeniem wtorku i piątku

w godzinach od 8:00 do 15:00.

 1. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele, ani w pozostałe dni ustawowo wolne od pracy

§ 4. 1. Granice obszaru SPP określa Uchwała Rady Miejskiej Żnina.

 1. Granice wjazdu do SPP oznakowane są znakami D-44 strefa parkowania, natomiast wyjazdy znakami D-45 koniec strefy parkowania.

§ 5. 1. W SPP stosuje się następujące opłaty za parkowanie:

 1. a) jednorazowe – uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze,
 2. b) abonamentowe typu A, B, C, D, E, – uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej,
 3. Karty abonamentowe można wykupić wyłącznie w biurze SPP w Żninie.

§ 6. Od opłat o których mowa w § 3 zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.).

§ 7. Ustala się zerową stawkę za parkowanie dla:

 1. oznakowanych pojazdów służb porządkowych i komunalnych podczas wykonywania obowiązków służbowych (t.j. policja, straż pożarna, pojazdy służby zdrowia oraz wykorzystywane do wizyt domowych u pacjentów, pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, służby porządkowe, pojazdów wykorzystywanych do opieki hospicyjnej chorych),
 2. osób niepełnosprawnych kierujących pojazdem samochodowym, posiadających kartę parkingową w miejscach wyznaczonych,
 3. kierującego pojazdem samochodowym, przewożącym osobę niepełnosprawną posiadającą kartę parkingową w miejscach wyznaczonych,
 4. wykonawców remontów na ulicach objętych strefą płatnego parkowania na czas trwania remontu, za okazaniem dokumentu poświadczającego wykonywanie remontu na określonej ulicy i w określonym czasie,
 5. przedsiębiorców wykonujących transport drogowy osób taksówką w oczekiwaniu na pasażera lub w związku z zakończeniem kursu

i rozliczeniem na czas 5 minut,

 1. kurierów na czas 10 min w celu dostarczenia przesyłek,
 2. autobusów przywożących i odwożących dzieci i młodzież do szkół na czas oczekiwania na pasażerów oraz ich wsiadania i wysiadania,
 3. pojazdów dostawczych na czas 15 min dowożących towar do punktów w SPP.

 

ROZDZIAŁ 2: REALIZACJA OPŁAT W SPP

§ 8. 1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest niezwłoczne po zaparkowaniu wniesienie opłaty za parkowanie.

 1. Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych obowiązuje w każdym wyznaczonym miejscu do parkowania w SPP.

§ 9. 1. Minimalny opłacony czas parkowania w SPP wynosi 0,5 godziny.

 1. Wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym następuje przy użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr. Opłacenie czasu parkowania, z zastrzeżeniem ust.1, następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub monet.

§ 10. 1. Wysokość opłat abonamentowych określa Uchwała Rady Miejskiej.

 1. Karty abonamentowe potwierdzające wniesienie opłaty określonej w ust.1 wydaje się na okresy: miesięczne, 3-miesięczne, 6-miesięczne, 9 miesięczne, 12-miesięczne.
 2. Okres ważności abonamentu przyjmuje się jako miesiąc kalendarzowy liczony od dnia opłacenia abonamentu.

§ 11. Wysokość stawek abonamentu wynosi:

TYP A. 20,00 zł – stawka abonamentu miesięcznego dla mieszkańców ze stałym lub czasowym zameldowaniem przy ulicy objętej SPP.

 TYP B. 100,00 zł – stawka abonamentu ważnego 1 miesiąc dla pozostałych użytkowników parkingów na ulicach objętych SPP,

TYP C. 250,00 zł – stawka abonamentu ważnego 3 miesiące dla pozostałych użytkowników parkingów na ulicach objętych SPP,

TYP D. 500,00 zł – stawka abonamentu ważnego 6 miesięcy dla pozostałych użytkowników parkingów na ulicach objętych SPP,

TYP E. 900,00 zł – stawka abonamentu ważnego 12 miesięcy dla pozostałych użytkowników parkingów na ulicach objętych SPP,

§ 12. Osoby, o których mowa w § 11 mogą wykupić kartę abonamentową po przedstawieniu następujących dokumentów:

 1. dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnieni są jako właściciele lub osoby posiadające dokument potwierdzający tytuł prawny

do korzystania z pojazdu,

 1. dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, z którego wynikać będzie fakt zameldowania.

§ 13. 1. Dopuszcza się wydanie, na wniosek zainteresowanego, duplikatu karty abonamentowej w okresie jej obowiązywania w przypadku

jej utraty(kradzieży, zniszczenia, zgubienia itp.)

 1. Osoba zameldowana w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP, która nie wykupi abonamentu, uiszcza opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP, na zasadach określonych w § 8 i 9.

§ 14. 1. Uiszczenie opłaty poprzez zakup biletu w najbliższym automacie parkingowym powinno nastąpić niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w SPP, z góry za cały przewidywany czas postoju.

 1. Bilet z automatu parkingowego, karta abonamentowa, identyfikator osoby niepełnosprawnej należy umieścić wewnątrz pojazdu za przednią szybą, w sposób widoczny umożliwiający swobodne odczytanie treści i stwierdzenie ich ważności.
 2. W przypadku uszkodzenia najbliższego automatu parkingowego, należy niezwłocznie wykupić bilet parkingowy w innym najbliższym automacie parkingowym.
 3. W ramach wniesionej opłaty za parkowanie można zmieniać miejsce parkowania w SPP niezależnie od strefy w jakiej będzie przebywał

z ważnym biletem parkingowym.

 1. Niepełne wykorzystanie biletu parkingowego nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionej opłaty.

§ 15. Wykupienie karty abonamentowej i umieszczenie jej wewnątrz pojazdu, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, upoważnia

do parkowania bez wniesienia opłaty jednorazowej w wyznaczonym miejscu w obszarze SPP, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania w SPP niezgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec Gminy Żnin lub zarządu drogi w przypadku braku miejsc parkingowych.

 

ROZDZIAŁ 3: PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁATY

§ 16. 1. Za parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty, udokumentowane powiadomieniem, pobiera się opłaty dodatkowe w wysokościach określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały nr XXVIII/309/2016 Rady Miejskiej w Żninie.

 1. Przez parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty rozumie się:
 2. a) nie wniesienie opłat za parkowanie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale II niniejszego regulaminu,
 3. b) parkowanie ponad czas opłacony,
 4. c) parkowanie z abonamentem na korzystanie z koperty w innym miejscu postojowym.
 5. Opłatę dodatkową należy wpłacać w kasie biura SPP lub na rachunek bankowy Gminy Żnin podany na powiadomieniu.
 6. Opłata dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku okazania w biurze SPP, w dniu wystawienia powiadomienia, biletu parkingowego zakupionego w parkometrze w czasie nieprzekraczającym 5 minut od czasu określonego na powiadomieniu o parkowaniu bez stosownej opłaty.
 7. Opłatę dodatkową anuluje się po okazaniu ważnego biletu parkingowego lub abonamentu
 8. Opłata dodatkowa podlega egzekucji w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 9. Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie zawiadomienia nie zwalnia użytkownika pojazdu z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej i poniesienia kosztów w przypadku wszczęcia postępowania windykacyjnego

§ 17. Ustala się zasady naliczania opłat dodatkowych i ich wysokości zgodnie z pkt. 3 załącznika nr 2 do Uchwały nr XXVIII/309/2016 Rady Miejskiej w Żninie.

ROZDZIAŁ 4: KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. 1. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów w SPP upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy administratora SPP, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami Regulaminu SPP.

 1. Kontrolerzy wykonują swoje obowiązki w stroju służbowym z widocznym identyfikatorem.

§ 19. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych i kart abonamentowych.

§ 20. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania SPP oraz reklamacje związane z nałożonymi opłatami dodatkowymi przyjmowane są w biurze SPP.

 

ŹRÓDŁO:

Uchwała Nr XXVIII/309/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.